Dân sự & thừa kế tài sản

Dân sự & Thừa kế tài sản

I. Lĩnh vực pháp luật Dân sự 

 • Thực hiện tư vấn pháp luật: Tư vấn, hướng dẫn, đưa ra ý kiến cho khách hàng về hồ sơ, thủ tục liên quan đến các yêu cầu, các thỏa thuận, các hợp đồng giao dịch hoặc tranh chấp dân sự; trình tự, thủ tục giải quyết và lệ phí, án phí phải nộp trong trường hợp giải quyết tranh chấp.
 • Thu thập, đánh giá chứng cứ: Tiến hành thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, yêu cầu; thực hiện kiểm tra, đánh giá, trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu liên quan; và đề nghị cơ quan tố tụng thu thập chứng cứ, giám định, định giá lại tài sản theo quy định. 
 • Đại diện theo ủy quyền: Đại diện khách hàng thực hiện đàm phán, thương lượng, hòa giải hoặc thực hiện các công việc trong quá trình giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dân sự tại Trọng tài thương mại hoặc Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền.
 • Tham gia tố tụng: Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án dân sự.
 • Khiếu nại, tố cáo: Hỗ trợ khách hàng các thủ tục về khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan tố tụng, cơ quan hành chính, người có thẩm quyền nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Các hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác phù hợp với quy định của pháp luật

II. Lĩnh vực thừa kế tài sản

 • Di chúc : Tư vấn pháp luật và hỗ trợ thiết lập di chúc theo quy định của pháp luật; sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, lưu giữ và công bố Di chúc;
 • Từ chối nhận di sản thừa kế : Tư vấn pháp luật và hỗ trợ thiết lập Văn bản từ chối nhận thừa kế di sản theo quy định của pháp luật. 
 • Khai nhận/ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế : Tư vấn pháp luật và hỗ trợ thiết lập Văn bản khai nhận/ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế giữa những người thừa kế (bao gồm thừa kế theo Di chúc và thừa kế theo quy định của pháp luật);
 • Đại diện theo ủy quyền giải quyết thủ tục đăng ký sở hữu/ đăng ký sang tên tài sản được hưởng thừa kế theo di chúc và theo pháp luật;
 • Đại diện theo ủy quyền: Đàm phán, thương lượng, hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp giữa những người thừa kế trong quá trình giải quyết thủ tục thừa kế. 
 • Tham gia tố tụng: Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án thừa kế
 • Các hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác phù hợp với quy định của pháp luật