Đầu tư, đất đai & nhà ở

Đầu tư, đất đai & nhà ở

I. Lĩnh vực đầu tư : 

 • Dịch vụ tư vấn, tìm hiểu về thị trường đầu tư theo pháp luật Việt Nam, thẩm định pháp lý giai đoạn tiền đầu tư để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng;
 • Tư vấn pháp lý, hỗ trợ thủ tục thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm Doanh nghiệp 100% vốn FDI và Doanh nghiệp liên doanh có phần vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư trong nước; 
 • Tư vấn pháp lý, hỗ trợ thủ tục thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp nước ngoài; 
 • Tư vấn pháp lý, soạn thảo các văn bản, hợp đồng, tài liệu phục vụ việc mua bán, chuyển nhượng tài sản, cổ phần, thỏa thuận cổ đông..vv..vv
 • Tư vấn tái cấu trúc, thanh lý, giải thể, phá sản Doanh nghiệp 
 • Các hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác phù hợp với quy định của pháp luật

II. Lĩnh vực đất đai và nhà ở: 

 • Tư vấn pháp luật và hỗ trợ giải quyết thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản và công trình gắn liền với đất, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Tư vấn pháp luật và hỗ trợ giải quyết thủ tục đăng ký trước bạ sang tên quyền sở hữu, sử dụng bất động sản.
 • Tư vấn pháp luật và hỗ trợ giải quyết thủ tục chia tách, sáp nhập, chuyển đổi mục đích sử dụng bất động sản.
 • Tư vấn pháp luật và hỗ trợ giải quyết thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn đối với bất động sản.
 • Đại diện giải quyết hòa giải, tranh chấp về đất đai và nhà ở theo quy định của pháp luật
 • Các hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác phù hợp với quy định của pháp luật