Hòa giải & Tranh tụng

Hòa giải & Tranh tụng

  • Đại diện theo ủy quyền: Đại diện khách hàng thực hiện đàm phán, thương lượng, hòa giải hoặc thực hiện các công việc trong quá trình giải quyết tranh chấp với các bên liên quan.
  • Tham gia tố tụng: Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ việc, vụ án tại Trọng tài thương mại hoặc Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền.