Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

Chào luật sư, cho tôi hỏi, Hiện tại công ty của tôi là công ty cổ phần gồm 4 thành viên và tôi là chủ tịch hội đồng quản trị với 50% vốn,3 thành viên kia nắm 50% vốn. Hiện tại 3 người kia muốn chuyển nhượng số cổ phần đó cho người khác. Tôi xin tư vấn là bây giờ công ty chúng tôi cần làm những thủ tục gì để 3 thành viên kia chuyển nhượng được vốn.(công ty chúng tôi thành lập từ năm 2009) Xin cảm ơn luật sư. Trả lời:  Thứ nhất, về điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông. “d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.” ( Điểm d, khoản 1 Điều 110 LDN 2014). Dẫn chiếu đến quy định tại khoản 3 Điều 119 LDN 2014: “3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.” Và quy định tại khoản 1 Điều 126 LDN 2014: “1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.” Theo thông tin anh cung cấp, công ty trên thành lập năm 2009, đến nay đã được 6 năm, do vậy không bị hạn chế quyền chuyển nhượng theo khoản 3 Điều 119. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này chỉ được thực hiện nếu điều lệ công ty không quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Thứ hai, về thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
  1. Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập:
Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần. Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định.
  1. Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông phổ thông:
Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông. Tiến hành đăng ký cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên với Cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có). Trích nguồn: https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-doanh-nghiep/dieu-kien-va-thu-tuc-chuyen-nhuong-von-trong-cong-ty-co-phan.aspx  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *