YÊU CẦU CHIA DI SẢN THỜ CÚNG

Câu hỏi: Ông A (có 4 con là B, C , D, E) lập di chúc để lại toàn bộ căn nhà cho con trai trưởng là B, đồng thời giao nghĩa vụ “B có trách nhiệm quản lý, sử dụng căn nhà để thờ cúng tổ tiên đời đời kiếp kiếp mà không được bán căn nhà”. C, D, E khởi kiện đòi chia căn nhà. Trường hợp này được giải quyết như thế nào?

Trả lời: Khi lập di chúc, người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng (theo khoản 3 Điều 648 Bộ luật Dân sự). Điều 670 Bộ luật Dân sự quy định: Trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng. Vì ông A đã chỉ định B “có trách nhiệm quản lý, sử dụng căn nhà để thờ cúng tổ tiên đời đời kiếp kiếp” nên ngôi nhà này không thể được phân chia và B có quyền, nghĩa vụ quản lý ngôi nhà đó mà không có quyền định đoạt. Tuy nhiên, nếu toàn bộ di sản của ông A không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của ông thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *