Các dịch vụ pháp lý khác

– Xin trích lục giấy tờ hộ tịch;

– Cải chính thông tin sai sót trên giấy tờ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

– Hỗ trợ đăng ký sở hữu tài sản;

– Hỗ trợ đăng ký giao dịch bảo đảm;

– Hỗ trợ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;

– Hỗ trợ nộp thuế tại cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật;

– Hỗ trợ dịch thuật hồ sơ, giấy tờ ( Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn);

– Hỗ trợ phiên dịch viên (Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn).