Dân sự & Thừa kế tài sản

– Soạn thảo Di chúc; Văn bản thỏa thuận về tài sản; Văn bản phân chia tài sản,…..theo yêu cầu của khách hàng.
– Tranh chấp dân sự,…