Tư vấn dân sự

– Soạn thảo Di chúc; Văn bản thỏa thuận về tài sản; Văn bản phân chia tài sản,…..theo yêu cầu của khách hàng.

– Tranh chấp dân sự,…