Tư vấn dịch vụ công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo

  • Tư vấn pháp luật liên quan liên quan đến hồ sơ thế chấp, hợp đồng thế chấp và các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động thế chấp.
  • Soạn thảo hồ sơ thế chấp, thực hiện các thủ tục pháp lý: công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo và các thủ tục liên quan đến đăng ký biến động tài sản đảm bảo.
  • Thay mặt Ngân hàng thực hiện các giao dịch với khách hàng và làm việc với cơ quan có thẩm quyền.
  • Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của Ngân Hàng: Xử lý nợ, xác minh tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp( tranh chấp, quy hoạch…)