Doanh nghiệp và M&A

  • Thành lập Công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
  • Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp
  • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (trụ sở, thành viên, vốn điều lệ..)
  • Thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
  • Thay đổi thông tin Doanh nghiệp
  • Thay đổi con dấu Doanh nghiệp
  • Cấp lại con dấu đã mất
  • Soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự …theo yêu cầu của khách hàng.
  • Thù lao Luật sư tham gia tố tụng/Đại diện tại Tòa án/Trọng tài thương mại