Tư vấn thẩm định giá - bán đấu giá tài sản

  • Thành lập doanh nghiệp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp. 
  • Tư vấn thường xuyên về các lĩnh vực liên quan đến hoạt doanh nghiệp như: đầu tư, thương mại, thuế, lao động, …
  • Các hoạt động như: Mua bán, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp.
  • Đại diện cho doanh nghiệp.