Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

Bộ phận nghiệp vụ

Trưởng BP nghiệp vụ

Công chứng viên – Luật sư

Thư ký nghiệp vụ

Thực tập sinh

 

Bộ phận hành chính 

Trưởng BP hành chính

Nhân sự

Kế toán

Văn thư – Lưu trữ

Bộ phận khách hàng

Trưởng BP Khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên marketing

Cộng tác viên